Kwalifikacje do pracy terapeutycznej zdobyłem w ramach kilkunastoletniej edukacji. Jej szeroki obszar tematyczny pozwala mi patrzeć na klienta holistycznie. W pracy preferuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuję Agression Replacement Training. Jestem certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, Certyfikowanym Arteterapeutą, a także Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.
Ponadto, ukończyłem:

Medyczne Studium Zawodowe
Terapia zajęciowa

Studia magisterskie
Psychologia (magister psychologii, spec. psychologia kliniczna)
Pedagogika (magister pedagogiki, spec. resocjalizacja)

Studia podyplomowe
Arteterapia
Psychologia zachowań społecznych
Logopedia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Edukacja dla bezpieczeństwa

Obecnie kształcę się w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Umiejętności praktyczne zdobyłem pracując jako:

- instruktor terapii zajęciowej w pracowni artystyczno- teatralnej Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (9 lat)
- pedagog specjalny w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju
- pedagog szkolny (gimnazjum i liceum)
- psycholog szkolny (szkoła podstawowa i liceum)

Jako wykładowca prowadzę:

- ćwiczenia i wykłady na studiach podyplomowych (resocjalizacja, socjoterapia, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, logopedia, przygotowanie pedagogiczne, arteterapia, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe, integracja sensoryczna)
- konwersatorium z arteterapii dla studentów jednolitych studiów magisterskich z psychologii
- warsztaty i wykłady na kursach kwalifikacyjnych: arteterapia, socjoterapia, asystent rodziny, oligofrenopedagogika
- zajęcia z emisji głosu na kursie doskonalącym dla pedagogów
- zajęcia dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego
- warsztaty w zakresie komunikacji społecznej, treningi interpersonalne, a także treningi rozwoju osobistego dla beneficjentów projektów unijnych

Współpracuję z:

- Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym METIS
- Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
- Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
- MDS Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Mirella Doluk- Świerczek

Jako prelegent brałem czynny udział w konferencjach:

I Ogólnopolska Konferencja Arteterapii „Arteterapia w praktyce”, Sosnowiec, 28.02.2020, „Zastosowanie arteterapii w leczeniu dzieci i młodzieży”, „Ciało- warsztat choreoterapeutyczny”

VI Międzynarodowa Konferencja – Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Biała Podlaska, 09-10 października 2019, „Choreoterapia jako forma usprawniania osób z niepełnosprawnością intelektualną”

II Ogólnopolska Konferencja Arteterapii, Warszawa, 27.09.2019, „Choreoterapia jako metoda odreagowania napięcia psychoruchowego”

Ogólnopolska Konferencja „Edukacja z mózgiem w tle”, Sosnowiec, 27 kwietnia 2017, „Arteterapia a kreatywność”

IV Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz KOOPERACJI – WSPÓŁPRACY – PRZYJAŹNI”, Katowice, 19 czerwca 2017 roku, „Arteterapia a kreatywność”

II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne –zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa ”, Katowice, 7 kwietnia 2016 roku, „Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną”

V Międzynarodowa Konferencja – Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej Katowice, 26 – 27 listopada 2015r, „Wsparcie rodzin dziecka niepełnosprawnego intelektualnie przez Ośrodki Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze w Aglomeracji Śląskiej”

Sam o sobie, czyli życiorys subiektywny…

„Rok 1996 jest dla mnie rokiem szczególnym. Wtedy po raz pierwszy poszedłem na zajęcia taneczne do pobliskiego domu kultury. Tam uczyłem się tańca klasycznego pod kierunkiem Joanny Ksol, a także sceny w ogóle pod kierownictwem Piotra Ksola. Był to czas bezcenny - mordercze treningi przeplatały się z radością występów dla szerokiej publiczności, a także obowiązkami szkolnymi.
Później, dzięki splotowi wielu zdarzeń, poznaniu niezwykłych ludzi i miłości do sceny, trafiłem na koncert Piwnicy pod Baranami. Życzliwości Piwnicznych Aniołów sprawiła, iż od czasu do czasu miałem przyjemność obcowania z nietuzinkowymi ludźmi w magicznym miejscu. Przygoda z Piwnicą zaowocowała wspólnym koncertem, który prowadziłem. Poznałem „największych z największych”, miałem okazję obserwować ich w pracy, a także uczyć się od nich tego, co najwartościowsze. To dało mi wiele energii do działania. Wtedy też postanowiłem wykorzystać przekazane mi umiejętności w pracy konferansjera. Zacząłem prowadzić imprezy artystyczne i branżowe. Zapowiadałem, m. in. artystów kabaretu Piwnica pod Baranami, DNO, Małgorzatę Ostrowską, zespół PIN, Gabi Gold, Artura Gotza, Elżbietę Okupską, Dariusza Niebudka, a także muzyków i piosenkarzy scen śląskich. Prowadziłem koncerty muzyki filmowej i klasycznej, konferencje, spotkania firmowe. Często, gościłem na imprezach artystycznych i sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako animator uczestniczyłem w zabawach okolicznościowych dla dzieci. Współpracowałem z firmami, instytucjami i teatrem amatorskim. Byłem współtwórcą koncepcji festiwalu muzycznego. Do ważniejszych imprez zaliczam:

• PARSIFAL koncert pod honorowym patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego z okazji 480 lat Tarnowskich Gór
• Przyjaciel Kolejarzy Śląska
• Festiwal Muzyczne Lato w Rybnej
• Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym

Potem poleciało już wszystko jakby siłą rozpędu. Kolejni ludzie, kolejne wyzwania, kolejne zlecenia i koncerty… Najtrudniejsze ze zleceń jakie otrzymałem od życia, to bycie instruktorem terapeutycznych zajęć teatralnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez 9 lat pracowałem jako terapeuta zajęciowy. Dzięki tej pracy połączyłem scenę z terapią. Odkryłem nowe pasje i pokłady w sobie samym, które pozwoliły mi realizować się na płaszczyźnie artystycznej i terapeutycznej. Kończąc kolejne studia, zdobywając wciąż nowe kwalifikacje, postanowiłem dzielić się z innymi, tym wszystkim, czego nauczyłem się do tej pory...”