Psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu podstaw psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, a także Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii klinicznej i artepsychoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. Superwizor dla osób ubiegających się o certyfikat Edukatora Arteterapii SAP Kajros. Dyrektor ds doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Edukacji Psychologii i Terapii w Gliwicach. Asystent w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych Politechniki Krakowskiej (Centrum Pedagogiki i Psychologii). Psycholog w Akademickim Punkcie Konsultacji Psychologiczno- Pedagogicznych Politechniki Krakowskiej.
W 2020 opracowałem program terapeutyczny ARTE TUS wykorzystujący techniki arteterapeutyczne w treningu umiejętności społecznych. W chwili obecnej szkolę psychologów i pedagogów w całej Polsce. Ukończenie kursu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć tą metodą (nie daje uprawnień do prowadzenia szkoleń w tym zakresie).

KWALIFIKACJE


Medyczne Studium Zawodowe
Terapia zajęciowa

Studia magisterskie
Psychologia (magister psychologii, spec. psychologia kliniczna)
Pedagogika (magister pedagogiki, spec. resocjalizacja)

Studia podyplomowe
Arteterapia
Psychologia zachowań społecznych
Logopedia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Doradztwo zawodowe i coaching
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Edukacja dla bezpieczeństwa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Umiejętności praktyczne zdobyłem pracując etatowo jako:
- instruktor terapii zajęciowej w pracowni artystyczno- teatralnej Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (9 lat)
- pedagog specjalny w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomaganiu Rozwoju
- pedagog szkolny (gimnazjum i liceum)
- psycholog szkolny (szkoła podstawowa i liceum)
- szkolny doradca zawodowy (liceum)

W ramach działalności psychologiczno- terapeutycznej w:
– Centrum medyczno- psychologicznym Vitacomplex w Gliwicach
– Placówce Wsparcia Dziennego PROMYK w Konopiskach

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO- DYDAKTYCZNA


Współorganizacja konferencji:
- Ogólnopolska Konferencja Arteterapia w praktyce (koordynacja merytoryczna konferencji, przeprowadzenie wykładu i warsztatów z arteterapii klinicznej i choreoterapii)
- Letnia Szkoła Arteterapii na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu (koordynacja merytoryczna konferencji, przeprowadzenie wykładu i warsztatu z arteterapii klinicznej)

Aktywność wydawnicza/ udział w projektach:
- "Więcej niż teatr" Instytut im. Jerzego Grotowskiego (projekt realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016)
– współpraca z Wydawnictwem Forum Media z Poznania (opracowanie artykułów z zakresu psychologii i terapii do czasopism: Teczka terapeuty zajęciowego, Pedagogika Specjalna)

Jako wykładowca prowadziłem/ prowadzę:
- ćwiczenia i wykłady na studiach podyplomowych (resocjalizacja, socjoterapia, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, logopedia, przygotowanie pedagogiczne, arteterapia, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe, integracja sensoryczna)
- konwersatorium z arteterapii i ćwiczenia z psychologii wychowawczej oraz psychologii zarządzania dla studentów jednolitych studiów magisterskich z psychologii
- warsztaty i wykłady na kursach kwalifikacyjnych: arteterapia, socjoterapia, asystent rodziny, oligofrenopedagogika
- zajęcia z emisji głosu na kursie doskonalącym dla pedagogów
- zajęcia dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego
- warsztaty w zakresie komunikacji społecznej, treningi interpersonalne, a także treningi rozwoju osobistego dla beneficjentów projektów unijnych

Jestem koordynatorem:
- studiów podyplomowych: pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, arteterapia, terapia dzieci i młodzieży, trener umiejętności społecznych i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne

Współpracuję z instytucjami szkoleniowymi:

- Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym METIS
- Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
- Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
– ODN Rewers w Gdańsku
- MDS Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Mirella Doluk- Świerczek

Współpracuję z Uczelniami:
- Akademia Ignatianum w Krakowie (zajęcia na studiach magisterskich)
– Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (zajęcia na studiach podyplomowych)

Jako prelegent brałem czynny udział w konferencjach:
„Proces arteterapeutyczny. Skuteczne metody pracy na każdy etap terapii, które przybliżą nas do osiągnięcia najlepszych efektów współpracy z podopiecznym”,
V Ogólnopolska Konferencja Arteterapii, Wydawnictwo Forum Media, Warszawa, 20.05.2022,

„Arteterapia jako metoda terapii”, I Kongres Terapii Zajęciowej”, AWF Kraków, 18.06.2021,
„Zastosowanie arteterapii w leczeniu dzieci i młodzieży”,
„Ciało - warsztat choreoterapeutyczny”,
I Ogólnopolska Konferencja Arteterapii „Arteterapia w praktyce”, ODN, Sosnowiec, 28.02.2020,

„Choreoterapia jako forma usprawniania osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
VI Międzynarodowa Konferencja – Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej, PWSZ, Biała Podlaska, 09-10 października 2019,

„Choreoterapia jako metoda odreagowania napięcia psychoruchowego”,
II Ogólnopolska Konferencja Arteterapii, Wydawnictwo FORUM, Warszawa, 27.09.2019,

„Arteterapia a kreatywność”, Ogólnopolska Konferencja „Edukacja z mózgiem w tle”,
ODN Sosnowiec, 27 kwietnia 2017,

„Arteterapia a kreatywność”, IV Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz KOOPERACJI – WSPÓŁPRACY – PRZYJAŹNI”, Uniwersytet Śląski,
Katowice, 19 czerwca 2017 roku,

„Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną”, II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne –zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa ”, Uniwersytet Śląski,
Katowice, 7 kwietnia 2016 roku,

„Wsparcie rodzin dziecka niepełnosprawnego intelektualnie przez Ośrodki Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze w Aglomeracji Śląskiej”, V Międzynarodowa Konferencja –Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Katowice, 26 – 27 listopada 2015