Kwalifikacje do pracy terapeutycznej zdobyłem w ramach kilkunastoletniej edukacji. Jej szeroki obszar tematyczny pozwala mi patrzeć na klienta holistycznie. Ukończyłem:

Studia magisterskie
Psychologia (magister psychologii, spec. psychologia kliniczna)
Pedagogika (magister pedagogiki, spec. resocjalizacja)

Studia podyplomowe
Psychologia zachowań społecznych
Logopedia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Edukacja dla bezpieczeństwa

Obecnie kształcę się w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Psychologia ukierunkowała mnie na pracę w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Istotnym jest dla mnie wsparcie w sytuacjach trudnych czy przełomowych w życiu klienta. Swoje działania koncentruję wokół identyfikacji istoty doświadczanego przez klienta problemu, czynników uruchamiających i podtrzymujących, a także strategiach radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego. Działania obejmują:
• rozwijanie możliwości i mocnych stron
• wspomaganie rozwoju, a także efektywności działania
• wsparcie w trudnościach związanych z życiem zawodowym oraz osobistym
• poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności
• wsparcie w sytuacjach straty czy przeżywanej choroby
• strategie radzenia sobie z własnymi emocjami

Arteterapia zajmuje szczególne miejsce w mojej pracy terapeutycznej. Ukończyłem liczne szkolenia i kursy w zakresie podejścia terapeutycznego wykorzystującego teatr i taniec. Od 2006 roku prowadzę zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektów przeprowadziłem terapię przez teatr i taniec dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów oraz osób bezrobotnych. Ponadto, współpracując z różnymi instytucjami, proponując autorskie warsztaty z szeroko rozumianej terapii przez sztukę. Podejmowałem działania arteterapeutyczne dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadziłem zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Prywatnie, propaguję łączenie tego, co terapeutyczne z tym, co artystyczne. Z tej przyczyny jestem twórcą amatorskiego Teatru Szóstego Dnia, a także autorem spektaklu dyplomowego „33 minuty”.

Terapia zajęciowa, obok arteterapii stanowi ważny element mojego warsztatu terapeutycznego. Przez 9 lat byłem terapeutą zajęciowym w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tam prowadziłem zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników placówki.

Logopedia pozwala mi na pracę z klientem z: zaburzeniami komunikacji w autyzmie; zaburzeniami mowy w niepełnosprawności intelektualnej; zaburzeniami płynności mówienia osób dorosłych, a także emisję głosu. Pedagogika dała doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

W pracy z klientem preferuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuję Agression Replacement Training. Jestem certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "KAJROS"