Jako wykładowca prowadzę:

- ćwiczenia i wykłady na studiach podyplomowych (resocjalizacja, socjoterapia, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, logopedia, przygotowanie pedagogiczne, arteterapia, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe, integracja sensoryczna)

- konwersatorium z arteterapii dla studentów jednolitych studiów magisterskich z psychologii
- warsztaty i wykłady na kursach kwalifikacyjnych: arteterapia, socjoterapia, asystent rodziny, oligofrenopedagogika
- zajęcia z emisji głosu na kursie doskonalącym dla pedagogów
- zajęcia dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego
- warsztaty w zakresie komunikacji społecznej, treningi interpersonalne, a także treningi rozwoju osobistego dla beneficjentów projektów unijnych

Współpracuję z:

- Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym METIS
- Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
- Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
- MDS Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Mirella Doluk- Świerczek

Jako prelegent brałem udział w konferencjach:

IV Międzynarodowa Konferencja – Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej Katowice, 26 – 27 listopada 2015: Wsparcie rodzin dziecka niepełnosprawnego intelektualnie przez Ośrodki Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze w Aglomeracji Śląskiej

II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne –zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa ”, Katowice, 7 kwietnia 2016 roku: Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ogólnopolska Konferencja „Edukacja z mózgiem w tle”, Sosnowiec, 27 kwietnia 2017: Arteterapia a kreatywność
IV Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz KOOPERACJI – WSPÓŁPRACY – PRZYJAŹNI”, Katowice, 19 czerwca 2017: Arteterapia a kreatywność